Grzegorz Rossa: Wytwarzanie paliw płynnych i gazowych sposobem przyzagrodowym


„ekspertyza wykazała, że w miejscu budowy BUW u w Średniowieczu był śmietnik, na który wyrzucano m. in. mięso. W czasie, który upłynął od Średniowiecza do zrobienia wykopu, mięso przetworzyło się w substancje chemiczne identyczne z wchodzącymi w skład ropy naftowej”

foto: Stefan Melak, 23.09.2006 – J.Kaczyński odbiera opis technologii, której dotyczy publikowany artykuł

Najkrótsze przedstawienie sytuacji:

• W gospodarce światowej podstawowymi surowcami energetycznymi i chemicznymi są węglowodory: ropa naftowa i gaz ziemny (głównie metan, CH4)
• Węglowodory są rozmieszczone nierównomiernie. Państwa dzielą się na: producentów i konsumentów
• Przerwa w dostawach węglowodorów grozi bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki
• Federacja Rosyjska (RF) wykorzystuje węglowodory do osiągania swoich celów politycznych, uzyskiwania i utrzymywania wpływu na sytuację wewnętrzną konsumentów
• FR oprócz stosowania tzw. szantażu energetycznego (wstrzymywania dostaw) powiększa swoje możliwości przez przejmowanie konkurentów bądź wykupywanie w nich udziałów
• Węgiel na świecie występuje w ilości znacznie większej od węglowodorów i jest rozłożony bardziej równomiernie
• Polska ma 1,5% światowych zasobów węgla kamiennego (w tym antracytu, Wikipedia Polsce przypisała zerowe zasoby węgla brunatnego), co daje 9 miejsce
• Paliwa płynne produkuje się z węgla wydobytego, jest to proces kosztowny, opłacalny tylko przy wysokich cenach ropy bądź w warunkach szczególnych (np. wojna). Liczba producentów paliw płynnych z węgla na świecie jest mała
• Kopalnia głębinowa wydobywa tylko 35% węgla. 65% węgla zostaje pod ziemią i jest tracone bezpowrotnie
• Pod ziemią węgiel jedynie się zgazowuje. W zależności od procesu uzyskuje się gaz palny o różnym składzie
• Z gazu uzyskanego z podziemnego zgazowania węgla też można na powierzchni wyprodukować paliwa płynne w procesie Tropscha-Fischera. Jest to proces drogi, a jego opłacalność zależy od warunków wymienionych powyżej.

Czy ropę naftową i gaz ziemny można czymś zastąpić?

• Czy można powtórzyć proces, w którym ropa naftowa powstała?
• Czy można węgiel pod ziemią przetworzyć na paliwa płynne w całości?
• A w jaki sposób ropa naftowa powstała?

 
Historyjka
 
Kiedy budowano nową Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) na Powiślu i zrobiono wykop, wyczuto woń bitumitów. Zawiadomiono Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Przeprowadzona na miejscu ekspertyza wykazała, że w miejscu budowy BUW u w Średniowieczu był śmietnik, na który wyrzucano m. in. mięso. W czasie, który upłynął od Średniowiecza do zrobienia wykopu, mięso przetworzyło się w substancje chemiczne identyczne z wchodzącymi w skład ropy naftowej. Stąd woń.

Wnioski

• Jak widać, wytworzenie węglowodorów płynnych jest bardzo proste
• Ale wymaga dużo czasu.
Czy zawsze musimy czekać tak długo? Czy można przyspieszyć?

Powstanie ropy naftowej i gazu ziemnego w punktach (w skrócie dużym, ale jeszcze dopuszczalnym)

• Powstaje laguna (mechanizm jest pominięty) oddzielona od otwartego morza (właściwie, od rowu tektonicznego) barierą skalną

• Do laguny wpadają rzeki (jedna lub więcej)
• Rzeki transportują materiał organiczny
• Materiał organiczny zostaje zdeponowany na dnie laguny
• Rzeki transportują materiał nieorganiczny drobnoziarnisty
• Materiał drobnoziarnisty przykrywa materiał organiczny i tworzy warstwę nieprzepuszczalną
• Laguna zapada się (mechanizm jest pominięty)
• Ciśnienie wzrasta. Materiał organiczny zamienia się w czarne łupki węglowe
• Na czarne łupki węglowe oddziałuje energia geotermalna. Temperatura wzrasta. Czarne łupki węglowe zmieniają się w zależności od temperatury: gdy jest wyższa — w gaz ziemny, gdy jest niższa — w ropę naftową.
Wnioski
• Ropa naftowa i gaz ziemny powstały tam, gdzie złoża węgla podgrzała energia geotermalna
• Gdyby energia geotermalna występowała powszechnie i dawała temperaturę odpowiednio wysoką, złóż węgla by nie było, tylko ropa i gaz
• Złoża węgla mogły zachować się tylko tam, gdzie temperatura była zbyt niska
• Do wyprodukowania węglowodorów (ciekłych i gazowych) wy starczy podgrzać złoże węgla z jednoczesnym zachowaniem wysokiego ciśnienia
• Brak energii geotermalnej można zastąpić innym źródłem ciepła
• Obecnie ciężką ropę w łupkach bitumicznych przetwarza się w ropę lekką przez podgrzanie górotworu, zwłaszcza przez zatłoczenie pary wodnej.

Czym zastąpić energię geotermalną?

• Rozwiązanie technicznie lepsze — podziemny wybuch jądrowy. Niewykonalne z braku ładunków jądrowych
• Rozwiązanie dostępne. Brakującą energię geotermalną można zastąpić energią chemiczną — poświęcić część węgla spalając ją.

Stanowisko produkcji węglowodorów sposobem gospodarskim (nielegalne, półkonspiracyjne)

Uwagi
• Rysunek jest poglądowy, schematyczny, proporcje nie są zachowane
• Produkty mogą być gorące. Ich dalsze użytkowanie może wymagać schłodzenia
• Przedstawiony przypadek jest najprostszy
• Podziemne przetwarzanie złóż węgla jest technicznie łatwiejsze od produkowania smoły, dziegciu i węgla drzewnego z drewna, http://www.wigry.win.pl/puszcza/4_pl.htm, http://preview.tinyurl.com/6fznkl5
• Głównym produktem jest tlenek węgla, CO
• W wyprodukowanym gazie jest zaniedbywalnie mało azotu, N
• Do produkcji paliw płynnych trzeba użyć wodę. Układ jest inny
• Należy zachować szczególną ostrożność, jest bardzo duże zagrożenie: wybuchem, pożarem i zatruciem
• Po wygaszeniu i zakończeniu eksploatacji produktów, przed przystąpieniem do wydobywania żelaza i cementu stanowisko trzeba bardzo dobrze przewentylować
• Zlikwidowanie stanowiska pracującego jest bardzo trudne technicznie i kosztowne.

Przekrój przez smolarnię

To nie jest czarna magia. Potrzebną wiedzę zdobywa się w szkole podstawowej:
• Klasa czwarta: produkty uzyskiwane z drewna
• Klasa piąta: złoża węgla kamiennego, kopalnia węgla kamiennego
• Klasa szósta: proces dymarkowy, proces wielkopiecowy, ich analiza porównawcza
• Klasa siódma: sucha destylacja węgla kamiennego, koksowanie węgla, gazownia miejska, generatory gazowe.

Szanse powodzenia na podstawie precedensów

• Ludzie nielegalnie wydobywają węgiel
• Pomimo represji ze strony Niemców, chłopi nielegalnie ukrywali przed zakolczykowaniem i hodowali zwierzęta
• Ludzie nielegalnie handlowali i przewozili towary
• Istniała konspiracyjna działalność wydawnicza. Nie wszystkie wydawnictwa podziemne były dotowane z Zachodu. Niektóre pracowały na własny rachunek i dawały utrzymanie
• Ludzie nielegalnie wznoszą budynki
• Wiele kościołów ludzie zbudowali nielegalnie
• Na fali październikowej odnowy chłopi skolektywizowani przymusowo rozwiązali spółdzielnie rolnicze i odzyskali swoje ziemie. I komuniści musieli to zaakceptować
• Ludzie nielegalnie wydobywają bursztyn
• Na początku lat `70 ych ub. w. na terenie budowy Portu Północnego był wydobywany nielegalnie bursztyn. Pomimo podejmowania różnych działań procederu nie udało się przerwać, chociaż budowie portu przynosił znaczne szkody
• Ludzie nielegalnie wydobywają kruszywa budowlane: piasek, żwir, pospółkę, glinę itp.
• Ludzie nielegalnie kopią studnie
• Ludzie nielegalnie stawiają ogrodzenia
• Po Sierpniu `80 ludzie nielegalnie zajęli niektóre tereny miejskie i urządzili na nich ogródki działkowe. Po wybuchu wojny jaruzelskiej niektóre z tych działek zostały zlikwidowane. Ale nie wszystkie. Niektóre istnieją do dzisiaj
• Ludzie nielegalnie robią jeszcze wiele różnych rzeczy
• Od 30 do 50% PKB powstaje w szarej strefie
• To co stoi na przeszkodzie, żeby ludzie nielegalnie produkowali pod ziemią paliwa ze złóż węgla?

Surowce. Surowiec pierwszy — węgiel brunatny

• Polska ma duże zasoby węgla brunatnego
• Węgiel brunatny występuje powszechnie, na prawie całym obszarze Polski
• Mała soczewka węgla brunatnego, na której przykładzie przedstawiono zasadę działania technologii, jest uważana za niemającą znaczenia gospodarczego i nie jest uwzględniana w wykazach zasobów
• Znalezienie soczewki węgla brunatnego sposobem gospodarskim nie powinno przedstawiać większych trudności
• Oprócz węgla brunatnego można wykorzystać węgiel kamienny, ale jest go mniej i występuje rzadziej
• Użycie torfu może być utrudnione ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu pod warstwą nadkładu górotworu o odpowiedniej miąższości i zagrożenie pożarem bardzo rozległym i bardzo trudnym do ugaszenia.
Przekrój typowego złoża węgla brunatnego
 
KLIKNIJ, żeby powiększyć

KLIKNIJ, żeby powiększyć

Jacek Robert Kasiński, Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich,  http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasinski_potencjal_wegla_brunatnego.pdf
Przekrój geologiczny przez typową soczewkę węgla brunatnego

Surowce. Surowiec drugi — ruda darniowa

• W Polsce zasoby rudy darniowej są szacowane na 513tys. ton
• W Polsce ruda darniowa występuje bardzo powszechnie
• Złoże rudy darniowej eksploatowane odpowiednio odnawia się w czasie od 1roku do 10lat
• Można zakładać złoża rudy darniowej w miejscach, w których wcześniej nie występowała
• Do zakładania nowych złóż rudy darniowej szczególnie dobrze nadają się zdewastowane tereny poprzemysłowe
• Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi formami działalności rolnej, turystycznej i wypoczynkowej
• Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi przedsięwzięciami hydroinżynieryjnymi np. z ochroną przeciwpowodziową
• Oprócz hutnictwa i produkcji węglowodorów ruda darniowa ma wiele innych zastosowań
• Więcej na temat rudy darniowej, Mirosław Rutkowski, Żelazne łąki, Wiedza i Życie, 5 2001,
• W Internecie jest dużo informacji o rudzie darniowej.
Występowanie rud darniowych w Polsce – stan z początku lat pięćdziesiątych
 

Skutki

• Powstanie dużej grupy ludzi niezależnych finansowo
• Osiągnięcie przez Polskę bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności w zaopatrzeniu w węglowodory
• Możliwość eksportu węglowodorów zwłaszcza z produkcji przygranicznej
• Znaczne obniżenie cen węglowodorów
• Zaopatrzenie gospodarki w tanie surowce energetyczne i chemiczne
• Obniżenie kosztów produkcji
• Silny bodziec prorozwojowy.

Literatura

• Pełny opis technologii (w wersji dla kopalni węgla kamiennego) i wyszczególnienie korzyści, http://www.scribd.com/doc/38954583/W%C4%99glowodory-Produkcja-podziemna-ze-z%C5%82o%C5%BC-w%C4%99gla, http://preview.tinyurl.com/2du3mud
• W Internecie jest bardzo mało informacji o węglu brunatnym i powstaniu ropy naftowej.
Warszawa, 23 lutego AD 2011÷9 lutego 2012
Grzegorz Rossa.

artykuł był już opublikowany w „Rurociągach”


Grzegorz Piotr Rossa –  wynalazca, publicysta, działacz społeczny. Student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (absolutorium 1985).
1978-1989 zatrudniony w Wydawnictwie Polskim: 1978-1981 drukarz, introligator, kolporter niezależnych pism „Droga” i „Niepodległość”, 1985-1989 organizator kolportażu w płd. Polsce.
Od 1979 członek KPN: IV 1980-1989 ochroniarz Leszka Moczulskiego, 1980-1981 organizator manifestacji patriotycznych pod kościołami w Warszawie. 29 VIII 1980 tymczasowo aresztowany, zwolniony po kilku dniach po zawarciu Porozumień Sierpniowych.
W 1981 uczestnik konspiracyjnej akcji postawienia pierwszego Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim.
1983-1984 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. Od IX 1980 w NZS; w 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS UW. 1980-1989 współpracownik wydawnictwa Officyna Liberałów. W XII 1981 sygnatariusz Aktu Katyńskiego.
13 XII 1981 – 24 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Strzebielinku. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany przeszukaniom i pobity, m.in. 29 VIII 1980, 9 III 1985 (podczas rozbijania Rady Politycznej KPN), 6 XII 1988.
1985-1986 technolog w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych Cemat. Od 1985 członek podziemnej „S”.
1989-1995 współwłaściciel firmy SC Hobbit, 1996-2000 pracownik ochrony w Securitas, 2003-2008 specjalista-analityk w Urzędzie Miasta St. Warszawy.
 
Autor książki: „Żydzi, Polacy, dialog” (2005).
Odznaczony Medalem Pro Memoria (2006).
 
tekst pierwotnie ukazał się na portalu
solidarni2010.pl, autor: kayan, wpisał dnia 11.02.2012r.

8 comments on “Grzegorz Rossa: Wytwarzanie paliw płynnych i gazowych sposobem przyzagrodowym

 1. Na razie nikt nie wie, skąd ten tlen do zgazowania ma pochodzić. Mam nadzieję, że nie z wody bo zużyjemy cały wyprodukowany z węgla prąd.

 2. Panie Rossa, to WSZYSTKO prawda (akurat też się na tym znam zawodowo i jestem w stanie to zrobić) ale ze zgazowania podziemnego węgla dostanie Pan gaz zaazotowany, przy użyciu taniego powietrza atmosferycznego.
  To zresztą nie przeszkadza w generowaniu prądu.
  Reszta fajna.

  • Czy ja mógłbym prosić o następującą kolejność: najpierw przeczytanie, a dopiero później komentowanie? Nigdzie nie napisałem o użyciu taniego powietrza. Drogiego też nie. Tlen nie pochodzi z powietrza. A skąd w takim razie tlen pochodzi, jeżeli nie z powietrza w wyabstrahowaniu od jego ceny? Odpowiedź w treści.

 3. to bzdura w obecnej sytuacji, tylko fotowoltaika – majac z niej energie lektryczna mozna miec kazde paliwo

  • Proszę więc uprzejmie o opis produkcji paliw płynnych z elektryczności – Nobel gwarantowany !

  • Fotowoltaika jest świetna, dopóki złodzieje nie ukradną akumulatorów z przydrożnych słupów. Tak się stało kilka dni temu a zamojskim, miejscowość Turobin.

Możliwość komentowania jest wyłączona.