RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!


rkw_wlacz_sie-0Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.

1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł, odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov – analitykiem wyborczym.

Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.

Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.

Oto treść pisma:

Misja ODIHR/ OBWE
Warszawa
Rondo ONZ 1

sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Ruch Kontroli Wyborów – społeczne zrzeszenie obywateli na rzecz demokratycznych wyborów w Polsce – dziękuje za zaproszenie delegacji RKW na dzisiejsze spotkanie.

Jednocześnie pozwalamy sobie złożyć Państwu komplet dokumentów obrazujący kilkumiesięczną walkę o demokratyczny przebieg i uczciwość kolejnych wyborów w Polsce w roku 2015: prezydenckich, referendum oraz parlamentarnych. Przekazujemy szczególnie obszerną korespondencję z Państwową Komisją Wyborczą, odpowiedzialną za przebieg wyborów w Polsce, oraz z kancelarią Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu w Państwie.

Liczymy na pomoc misji ODIHR/ OBWE w procesie prewencji fałszerstwom wyborczym oraz na jasne przedstawienie oczekiwań wobec PKW i jego organu wykonawczego, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze, w celu upublicznienia wszystkich skanów protokołów wyborczych z komisji obwodowych na stronach internetowych oraz podawania cząstkowych wyników liczenia głosów z poszczególnych obwodów i okręgów. Powyżej poziomu podstawowego, czyli komisji obwodowych, brak jest upubliczniania wyników w miarę ich spływania. Nałożenie na Komisarzy Okręgowych takiego obowiązku jedną uchwałą PKW jest społecznie oczekiwane.

Naszym zdaniem nietransparentność procesu liczenia głosów i brak nad nim społecznej kontroli jest jedną z podstawowych bolączek wyborów w Polsce i odbiera im miano demokratycznych.

W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska
Krystyna Łazor
Ewa Stankiewicz
Jozef Orzeł
Warszawa , 20.10.2015r.

2. Jednocześnie zawiadamiamy, że utwierdzeni w słuszności naszych oczekiwań złożyliśmy w dniu dzisiejszym dwa adekwatne pisma adresowane do W.Hermelińskiego, Przewodniczącego PKW o treści:

  • a) „W celu realizacji zadań wynikających ze sprawowanej funkcji, wzywam do zobowiązania Komisji Okręgowych, aby wydały zainteresowanym mężom zaufania kopie wszystkich protokołów obwodowych komisji wyborczych we właściwościach okręgów, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. […]
    Powyższe działanie jest „ważne i zasadne z punktu widzenia przejrzystości procesu wyborczego”.
    Powyższe powinno być zagwarantowane w formie wytycznych PKW, wiążących Komisje Okręgowe”.
    [po czym następuje powołanie na odpowiednie przepisy prawa]
  • b) „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 października 2015 r. w kwestii zamieszczania protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych na stronach okręgowych komisji wyborczych, a w szczególności spójne z naszym stanowisko PKW, że jest to „ważne i zasadne z punktu widzenia przejrzystości procesu wyborczego” wnioskujemy o niezwłoczne skierowanie wiążących wytycznych do Okręgowych Komisji Wyborczych w kwestii obowiązku skanowania tychże protokołów.

Nawiązując do Pana oświadczenia w przywołanym piśmie, że „w chwili obecnej nie jest problemem samo zeskanowanie protokołów” żądamy wykonania skanów w punktach odbioru protokołów przez Pełnomocników i przekazanie ich mężom zaufania na dostarczonych przez nich nośnikach elektronicznych. Otrzymane tą drogą skany zostaną opublikowane na stronach Ruchu Kontroli Wyborów co da „oczekującym na to wyborcom, możliwość swobodnego zapoznania się z fizycznym wizerunkiem wybranych z całego kraju protokołów obwodowych komisji wyborczych i zawartymi w nich danymi( ilość głosów, podpisy członków, podpisy członków komisji itd.)” bez dodatkowego obciążania strony wizualizacyjnej PKW.”

Oba pisma podpisane przez Koordynatora prawnego RKW Krystynę Łazor

Od PKW oczekujemy w zw. z powyższym NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI.

Koordynatorzy Krajowi RKW:
Hanna Dobrowolska
Józef Orzeł

Reklamy