3. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów


rkw_wlacz_sie-0Dotyczy Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów oraz powołania Rady Koordynatorów społecznego RKW.

Informujemy, że w dniu 11 lipca w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów. Spotkanie przebiegło według agendy podanej wcześniej do wiadomości publicznej (kliknij TUTAJ).

W obradach uczestniczyli koordynatorzy okręgowi i powiatowi z całej Polski, jak również działacze społecznego RKW z sekretariatu oraz z zespołów: IT, prawnego, medialnego, organizacyjnego, d.s obserwatorów zagranicznych, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarni2010, podmiotu uprawnionego przez PKW w dn. 8.07 do prowadzenia kampanii referendalnej oraz do desygnowania członków komisji referendalnych.
Komplet video z wystąpień programowych jest dostępny TUTAJ (kliknij).

Podczas obrad – w imieniu Stowarzyszenia Solidarni2010 – wydano koordynatorom upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji referendalnych oraz wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców. W kwestii kolejnych upoważnień prosimy o zgłaszanie się do Koordynatora Krajowego Sieci Arkadiusza Nowakowskiego: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

W trakcie obrad wybrano Radę Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów oraz przegłosowano poniższe komunikaty:

Komunikaty Sygnatariuszy i Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikat 1.

Koordynatorzy i Sygnatariusze Ruchu Kontroli Wyborów, zebrani na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie 11 lipca 2015 r. wyrażają wolę przyjęcia ogólnych zasad współpracy między Koordynatorami społecznego Ruchu Kontroli Wyborów i Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, ujętych w poniższych punktach:

  1. Społeczny Ruch Kontroli Wyborów zawiązaliśmy 21 lutego br. w Częstochowie jako inicjatywę o charakterze niesformalizowanym i niehierarchicznym.
  2. W ramach społecznego RKW możliwe jest działanie i współdziałanie struktur zorganizowanych (np. Stowarzyszenia RKW RKW-RKW), jeśli łączy je wspólny cel – dopilnowanie uczciwości wyborów.
  3. Warunkiem realizacji tego celu jest współpraca wszystkich koordynatorów, m.in. dla liczenia głosów w systemie siepoliczymy.pl i w systemie wskazanym przez Stowarzyszenie RKW RKW-RKW, a także udział we wspólnych szkoleniach.
  4. Prawa i obowiązki Koordynatorów RKW nie zależą od tego, czy są zrzeszeni czy nie. Aktualne listy wszystkich koordynatorów publikuje społaczny Ruch Kontroli Wyborów. Tego samego oczekujemy od Stowarzyszenia RKW RKW-RKW.

Liczymy na szybkie i pozytywne stanowisko StowarzyszeniaRKW RKW – RKW w sprawie powyższych zasad współpracy. Koordynatorów obu stron zachęcamy do wzajemnej współpracy opartej na dobrej woli.

Komunikat 2.

1. Utworzyliśmy Krajową Radę Koordynatorów RKW, która we współpracy z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW będzie działać na rzecz rozwoju sieci RKW (komunikat o utworzeniu Rady – w załączniku oraz pod artykułem) 1. Komunikat KRK RKW

2. Zgłaszamy wolę dalszej współpracy z wszystkimi patriotycznymi Komitetami Wyborczymi w referendum JOW i wyborach parlamentarnych, szczególnie z tymi, z którymi pracowaliśmy już w wyborach prezydenckich.

Warszawa, 11 lipca 2015r.


Informujemy ponadto o przekształceniu forum RKW w portal informacyjny Ruchu Kontroli Wyborów – www.ruchkontroliwyborow.pl

Wszystkim wolontariuszom Ruchu Kontroli Wyborów życzymy satysfakcji z działania na rzecz uczciwych wyborów i dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

www.ruchkontroliwyborow.pl
Sekretariat RKW: 523-569-592 (godz. 10:00 – 18:00)
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl


1. Komunikat Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów (RK RKW) nr 1.

Powołana przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów w Warszawie 11 lipca 2015 roku Krajowa Rada Koordynatorów RKW wybrała p. Pawła Zduna na przewodniczącego, a p.Przemysława Marka Chmielewskiego na wiceprzewodniczącego Rady, ustaliła metody współpracy wewnątrz grupy oraz dokonała wstępnego przeglądu najpilniejszych zadań.

za Krajową Radę Koordynatorów RKW
Paweł Zdun Przewodniczący KRK RKW

za: solidarni2010.pl

Warszawa, 11 lipca 2015 r.

Reklamy