Do Sygnatariuszy Aktu Założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów


p2210020_2_normalKierujemy ten list i zaproszenie do wszystkich, dzięki którym 21 lutego powstał ponadpartyjny, oparty na wolontariacie i dobrowolności, społeczny RUCH KONTROLI WYBORÓW i którzy chcą utrzymać RKW w przyjętej wówczas otwartej formule działania.

Z Aktu Założycielskiego RKW, 21 lutego 2015r.:
Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie ich wiarygodnych wyników.[…] 
Nie ma wolności bez wolnych wyborów! Nie pozwólmy sobie zabierać wolności!

Do Sygnatariuszy Aktu Założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów

Szanowni Państwo!
W związku z podjęciem przygotowań do kolejnych wyborów 2015r.: referendalnych i parlamentarnych, zwracamy się z apelem o aktywne włączenie się do działań prowadzonych przez społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Kontynuujemy wszystkie formy aktywności, które zakończyły się sukcesem podczas wyborów prezydenckich i w niemałym stopniu przyczyniły się do zwycięstwa Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy.
To jest nasz wspólny sukces! Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc na każdym etapie działalności RKW w obronie uczciwych wyborów.

Przedstawiamy główne kierunki naszych działań, gdyż to dzięki nim możliwe było powstrzymanie lub znaczne ograniczenie fałszerstw podczas wyborów prezydenckich [osiągnięto spadek głosów nieważnych poniżej 2%!]:
– mobilizacja wolontariuszy do pracy w komisjach wyborczych jako członków komisji i mężów zaufania [w Polsce monitorowaliśmy poprzez przesyłanie wyników wyborów ok. 40% komisji, zaś poprzez obsadzenie samych komisji – blisko 50%, a za granicą – komisje, w których oddano 69% wszystkich głosów Polonii],
– stworzenie niezależnego i bezpiecznego systemu liczenia głosów siepoliczymy.pl , który:
a) stał się bazą wyników oraz zdjęć i skanów protokołów wyborczych [na wypadek protestów wyborczych] ,
b) dał możliwość weryfikacji wyników podanych oficjalnie przez PKW tam, gdzie pozyskaliśmy 100% wyników,
c) umożliwił natychmiastowe niezależne zliczanie wyników w miarę ich napływania,
d) pozbawił potencjalnych fałszerzy poczucia dotychczasowej bezkarności, poprzez wyrywkową kontrolę w miejscach dla nich nieprzewidywalnych,
– wywarcie presji na PKW w kwestii zmian przepisów Kodeksu wyborczego oraz szczegółowych regulacji podczas wyborów, poprzez szereg petycji i wniosków skierowanych do PKW oraz dzięki obecności męża zaufania w PKW z ramienia Ruchu [np. reakcja na petycję RKW w sprawie wydania przez PKW polecenia niezwłocznego zamieszczania w Internecie skanów protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych],
– zorganizowanie biura interwencji, które podczas obu tur wyborów udzieliło porad i odebrało ponad 2 tys. zgłoszeń wykroczeń wyborczych,
– zorganizowanie pobytu w Polsce w obu turach wyborów prezydenckich ok. 120 obserwatorów zagranicznych i ich obecności w blisko 170 komisjach wyborczych na terenie całego kraju.
Ze wszystkich wymienionych działań sporządzone zostały szczegółowe raporty.

Sukces RKW wynika z sumy poszczególnych skutecznych działań wielu tysięcy wolontariuszy. Wiemy, iż podczas wyborów parlamentarnych istnieje konieczność zintensyfikowania aktywności RKW, gdyż nie do powtórzenia jest już pierwotny efekt zaskoczenia. Teraz naszą bronią musi być skala kontroli i jej uszczelnienie.
Stąd nasz apel do Państwa – Sygnatariuszy Aktu Założycielskiego RKW, ruchu powszechnego, obywatelskiego, ponadpartyjnego, który łączy na zasadzie dobrowolności wszystkie osoby i stowarzyszenia walczące o uczciwe wybory w Polsce – o pomoc i aktywność.
Nie stawiamy żadnych warunków, nie oczekujemy płacenia składek ani podpisywania dokumentów stowarzyszeniowych. W naszym przekonaniu społeczny Ruch Kontroli Wyborów powinien zachować jak najbardziej otwartą formułę opartą na wspólnym wysiłku i zaangażowaniu ukierunkowanym na konkretny cel: zapewnieniu uczciwości wyborów w Polsce. Wierzymy, że polski wyborca wie, jak najlepiej zagospodarować swój głos, ważne, by był on uczciwie policzony. Na pilnowanie władzy przyjdzie czas po wyborach, teraz najważniejsze jest umożliwienie zmiany ekipy rządzącej poprzez przypilnowanie uczciwości przebiegu głosowania.

Po sukcesie RKW odniesionym podczas wyborów prezydenckich, po skutecznej obronie systemu siepoliczymy.pl przed włamaniami, staliśmy się przedmiotem zmasowanego ataku z wielu stron, spotykamy się z agenturalnymi próbami dyskredytowania systemu liczącego oraz z personalnymi szykanami. Tym bardziej więc wzywamy do solidarnej aktywności na rzecz idei uczciwych wyborów w Państwa strukturach organizacyjnych i środowiskach w koordynacji z aktywistami RKW.
Połączmy nasze siły! Razem budujmy państwo obywatelskie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.
Zachęcamy do włączenia się do prac komisji referendalnych, gdyż każde stowarzyszenie i fundacja, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, może współuczestniczyć w pracach komisji podczas referendum – to dobra okazja do mobilizacji i sprawdzenia umiejętności przed trudnymi wyborami parlamentarnymi. Poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w PKW można rozpocząć staranie o wejście członków Państwa organizacji lub osób polecanych w skład komisji referendalnych. Rekomendujemy tę drogę obywatelskiej aktywności.
Zapewniamy o naszej woli współpracy i porozumienia ze wszystkimi komitetami wyborczymi o rodowodzie patriotycznym, przeciwstawiających się obecnie rządzącej ekipie, tak jak było to podczas wyborów prezydenckich, a także ze wszystkimi stowarzyszeniami, którym bliskie są ideały zawarte w Akcie Założycielskim RKW i które kierują się szczerością intencji.

Na koniec serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego RKW 11 lipca o godz. 11.00 (do 16.00) [o miejscu spotkania powiadamiamy drogą mailową]. Debatować będziemy nad trybem przygotowań do kolejnych wyborów 2015r.
Zachęcamy do uczestnictwa w tym roboczym spotkaniu oraz do każdej formy pomocy na rzecz Ruchu Kontroli Wyborów.
Razem doprowadzimy do zwycięstwa!

Hanna Dobrowolska Koordynator Krajowy RKW, Solidarni2010
Józef Orzeł Koordynator Krajowy RKW, Klub Ronina

Warszawa 2 lipca 2015r.

http://www.ruchkontroliwyborow.pl
http://www.facebook.com/rkw2015
https://twitter.com/rkw2015pl
Sekretariat: 523-569-592 (godz. 10:00 – 18:00
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

[foto – 21. lutego Częstochowa, po podpisaniu Aktu Założycielskiego RKW]


Galeria do artykułu:
http://solidarni2010.pl/index.php?dzial=zdjecia&id_zdj=18523

źródło: solidarni2010.pl

Reklamy