Mary Wagner milczała podczas rozprawy w Toronto. Mary Wagner remained silent at her Court hearing in Toronto


MaryMary Wagner milczała podczas dzisiejszej rozprawy w Toronto. /English version at the bottom/

Mary Wagner, pokorna służebnica Pana Naszego Jezusa Chrystusa i nasza droga siostra, milczała dziś w sądzie.

Około godz.10:45 Mary Wagner weszła do sądu w kajdankach, Wtedy wszyscy wstali i stali podczas całego jej przesłuchania, które trwało niewiele ponad dziesięć minut. Kilka kobiet czule trzymało róże. Wtedy gdy Mary-nasz Anioł Życia- w kajdankach została usunięta z sali rozpraw, to uśmiechnęła się z miłością do wszystkich swoich zwolenników, szczególnie skupiając się na swojej drogiej przyjaciółce- Lindzie Gibbons. Widać było, że Mary była głęboko poruszona dużą liczba osób, które przyszły ją wspierać (było ok. 30 osób). Walczyła ze sobą, bo można było zauważyć kilka łez radości. 

Mary nie była reprezentowana przez adwokata, ani nie odpowiadała na pytania sędziego, który pytał: czy ma pełnomocnika procesowego, czy chce mówić ? Mary milczała. Stwierdzono w raporcie policji, że istnieje „znaczne naruszenie”, a ten sam pakiet dokumentów został złożony obok Mary i zostały przekazane z powrotem do więzienia Vanier. Sędzia ustalił, że następna rozprawa odbędzie się 17 lutego o godzinie 10:00 w kolegium sądów w pokoju 503. Sędzia wydawał się zaskoczony wsparciem, jednością i solidarnością między Mary i jej zwolennikami.

Screenshot (230)

Fr. Piotr Bałtarowicz leading the Rosary

Mary została ponownie zakuta w kajdanki i odprowadzona z sądu wśród okrzyków publiczności: „niech Bóg błogosławi”, „kochamy cię”. Udało mi się zawołać do niej: „Ksiądz Piotr miał za ciebie Mszę dziś rano!“. (Ks. Piotr Bałtarowicz przysłał mi tę wiadomość kilka godzin przed rozprawą sądową).

Następnie ponownie rozmawiałem z Lindą Gibbons , która była bardzo zadowolona z wsparcia jakie otrzymuje Mary: „To wspaniałe , czułam „polskie muskuły“. Jestem niezmiernie wdzięczna za ich obecność, mówiąc o sporym udziałem polskiego kontyngentu”.

Drodzy przyjaciele, proszę kontynuujcie modlitwę za Mary. Jesteśmy w poważnej konfrontacji z siłami ciemności. To konfrontacja pomiędzy naszym Panem i szatanem.

„Jeśli zwycięstwo przyjdzie, przyjdzie przez ręce Matki Najświętszej” /Kardynał Stefan Wyszyński./

http://torontocatholicwitness.blogspot.com/2015/02/breaking-news-mary-wagner-remained.html

źródło: https://www.facebook.com/marywagnerpolsce/posts/358960337646015


BREAKING NEWS: Mary Wagner remained silent at her Court hearing today in Toronto

Screenshot (177)
Mary Wagner, a humble handmaid of Our Lord Jesus Christ and our dear sister, remained silent today in Court.

At about 10:45 a.m., Mary entered the Court in handcuffs, at which we all stood (and remained standing throughout her entire hearing, which lasted not much more than ten minutes). This I think astonished the Judge who proceeded with great calm and care. The atmosphere in the room resonated with love for Mary.

Maryseveral women gently clasped roses. As our Angel for Life’s  handcuffs were removed, she smiled lovingly at all her supporters, especially focusing on her dear friend, Linda Gibbons. One could see that Mary was deeply moved by the number of those who came to support her. She fought back what seemed to be a few tears of joy.

Mary was un-represented by counsel, and did not respond to the Judge’s enquiries; if she had counsel, if she wished to speak. Mary remained silent. It was stated that there was „substantial disclosure” (the police report), and this same package was deposited next to Mary, which will be taken back to Vanier. The Judge then determined that a pre-trial hearing will be held on February 17th, at 10:00 a.m. at the College Courts in Room 503. He seemed taken aback by the support, the unity, the solidarity between Mary and supporters.

Fr. Piotr Bałtarowicz leading the Rosary

Mary was re-handcuffed and led from the court to cries of: „God bless”, „love you”. I managed  to call out: „Fr. Piotr said Mass for you this morning, Mary”. (Fr. Piotr had sent me that message a number of hours prior to the court hearing). 

 
Well over thirty of us attended. Several people were even outside due to full capacity of the courtroom.  The roses of soldarity will be taken to Vanier and pinned on the fence. 
 
Afterwards I spoke again with Linda Gibbons and she was very pleased with the support Mary received.„It’s wonderful and I felt the Polish ‚muscle’. I am eternally grateful for their presence”, speaking of the sizable Polish contingent that attended. 
 
Dear friends, please continue to pray for Mary. We are in a major confrontation with the powers of darkness. This is a confrontation between Our Lord and satan.  
„When the victory comes, it will come through the hands of the Blessed Mother” Stefan Cardinal Wyszynski

Zbliżają się urodziny Mary Wagner, niestrudzonej obrończyni życia z Kanady. Katoliczka za obronę najsłabszych ponownie jest więziona. Zróbmy jej niespodziankę i wyślijmy życzenia urodzinowe.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/swiat/127395,zloz-mary-wagner-zyczenia.html

Reklamy

2 comments on “Mary Wagner milczała podczas rozprawy w Toronto. Mary Wagner remained silent at her Court hearing in Toronto

 1. list powinien zawierac adres nadawcy; nie moze mieć żadnych nalepek ani przedmiotów umieszczonych wewnatrz koperty.

 2. wysłałam kartkę z zyczeniami: adres:
  Mary Wagner
  Vanier Centre for Women prison
  P.O.Box 1040
  655 Martin St.
  Milton, ON, L9T 5E6
  Canada

Możliwość komentowania jest wyłączona.